Khảo sát

Nguồn nước đầu vào

Loại nhà

Mức đầu tư dự kiến

Các vấn đề về nước sinh hoạt


Công năng: Máy lọc uống 2 dòng nước: Khoáng và Kiềm
TCCL: Đạt TCQG về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: USA, Hàn Quốc


Công năng: Máy lọc uống 2 dòng nước: Khoáng từ trường và Kiềm từ trường
TCCL: Đạt TCQG về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: USA, Hàn Quốc

0968.541.661